Apie mus

Šiandien daug kas kalba apie jaunus žmones, bet ne daug kalba su jaunimu.

(Popiežius Jonas XXIII)

Šilutės jaunimo centras (toliau – centras) yra Šilutės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdantis darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines, psichologines paslaugas 14–29 metų asmenims, sudarantis sąlygas jaunimo užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, socializuotis.

Centras įsteigtas 2021 gegužės 1 d., yra ribotos juridinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą su savo pavadinimu, atsikaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankuose.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko teisių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Neformaliojo švietimo koncepcija ir kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais nuostatais.

Centro buveinės adresas – Liepų g. 16, Šilutė, 99184.

Centro steigėja – Šilutės rajono savivaldybė.

Centro misija:

Atviras jaunimo saviraiškos, užimtumo, konsultavimo, informavimo centras, atitinkantis jaunimo poreikius, padedantis spręsti jaunimo problemas, stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į rajono ekonominį, socialinį, pilietinį gyvenimą, telkiantis dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.

Centro vizija:

Jaunimo centras Šilutėje  – atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo poreikius, pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai.

Centro veiklos tikslas – vykdyti darbą su jaunimu: ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

Centro uždaviniai yra:

  • sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
  • užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
  • sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.