Nuostatai

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. kovo 25 d.

sprendimu Nr. T1-626

ŠILUTĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilutės atviras jaunimo centras (toliau – centras) yra Šilutės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdantis darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines, psichologines paslaugas 14–29 metų asmenims, sudarantis sąlygas jaunimo užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, socializuotis.

2. Centras yra ribotos juridinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsikaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankuose.

3.  Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko teisių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Neformaliojo švietimo koncepcija ir kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais nuostatais.

4.  Centro pavadinimas – Šilutės atviras jaunimo centras.

5. Centras įsteigtas 2021 gegužės 1 d.

6. Centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

7. Centro buveinės adresas – Liepų g. 16, Šilutė, 99184.

8. Centro steigėja – Šilutės rajono savivaldybė.

9. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

10. Centras išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto asignavimų.

11. Centras yra paramos gavėjas.

12. Centras gali turėti filialų ir padalinių.

II SKYRIUS

CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

13. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucija yra Šilutės rajono savivaldybės taryba.

14. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

14.1. tvirtina Centro nuostatus;

14.2. skiria Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti;

14.3. kontroliuoja centro lėšų apskaitą ir panaudojimą;

14.4. nustato didžiausią pareigybių skaičių;

14.5. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

14.6. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;

14.7. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

14.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

15. Centro savininko teises ir pareigas, neišvardintas šiuose nuostatuose ir nepriskirtas išimtinei Savivaldybės tarybos ar mero kompetencijai, įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius.

III SKYRIUS

CENTRO  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS RŪŠYS

16. Centro veiklos tikslas – vykdyti darbą su jaunimu: ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

17. Centro uždaviniai yra:

17.1. sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;

17.2. užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

17.3. sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

18. Centro veiklos rūšys ir kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;

18.1.  kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90,0);

18.2.  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68,20);     

18.3. kultūrinis švietimas (85,52);

18.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (85,59);

18.5. sportinis ir rekreacinis švietimas (85,51);

18.6. meninė kūryba (90,03);

18.7. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93,29);

18.8. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88,99);

18.9. fotografavimo veikla (74, 20);

18.10.  vaikų dienos priežiūros veikla (88,91);

18.11. vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

18.12. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

18.13. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);

18.14. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (58.29);

18.15. kino filmų rodymas (59.14);

18.16. knygų leidyba (58.11);

18.17. laikraščių leidyba (58.13);

18.18. reklama (73.10)

18.19. kitų niekur nepriskirtų narystės organizacijų veikla (94,99)

18.20. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

18.21. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19);

18.22. kita niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);

18.23. sporto įrangos nuoma (77.21.40);

18.24. kitų turizmo priemonių nuoma (77.21.50).

19. Centras gali vykdyti ir kitą bet kokią teisės aktais neuždraustą veiklą, numatytą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

IV SKYRIUS

CENTRO FUNKCIJOS IR PAPILDOMA VEIKLA

20. Centras vykdo šias funkcijas:  

20.1. dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;

20.2. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;

20.3. organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgdama į savivaldybės padėtį;

20.4.  prireikus ir esant galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;

20.5.  plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;

20.6. plėtoja ir palaiko ryšius su savo veiklos teritorijoje esančiomis teritorinėmis užimtumo tarnybomis ar jaunimo darbo centrais;

20.7.  kartą per metus įsivertina centro tikslus, veiklos kokybę ir poveikį jauniems žmonėms;

20.8.  bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;

20.9. užtikrina centre viešajai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

21Centras gali vykdyti papildomą veiklą:

21.1. organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo sveikatingumą ir pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną; vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinio ugdymo, socialinės reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitas programas;

21.2. vykdyti veiklą už centro ribų, vietose, kur jaunimas praleidžia daugiau laiko;

21.3. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunų žmonių artimos aplinkos atstovais (tėvais, broliais, seserimis ir pan.);

21.4. organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas;

21.5. dirbti su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis;

21.6. pagal kompetenciją vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;

21.7. bendradarbiauti su centrais, esančiais kituose regionuose.

V SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

22. Centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

22.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

22.2. gauti reikiamą informaciją iš Šilutės  rajono savivaldybės, kitų valstybės, savivaldybių institucijų, mokyklų;

22.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis.

22.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

22.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu Savivaldybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

22.6. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

22.7. konsultuotis su kitų institucijų bei įstaigų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

22.8.  Savivaldybės nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

22.9.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos nustatyta tvarka;

22.10.  inicijuoti ir vykdyti projektus ir programas;

22.11. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

22.12 naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

23. Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

VI SKYRIUS

CENTRO VALDYMAS

24. Centrui vadovauja direktorius, kurį į pareigas priima ir atleidžia Savivaldybės meras įstatymų nustatyta tvarka.

25. Centro direktorius:

25.1. planuoja ir organizuoja Centro veiklą, kad būtų įgyvendintas Centro tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;

25.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

25.3. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose bei kitose institucijose;

25.4. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų užduočių vykdymą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas; 

25.5. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

25.6. derina su Šilutės rajono savivaldybės administracija einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, nustatyta tvarka teikia tvirtinti veiklos planus, veiklos ir finansines ataskaitas;

25.7. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles;

25.8. užtikrina racionalų žmogiškųjų išteklių panaudojimą;

25.9. atsako už tinkamą Centro veiklos organizavimą;

25.10. sudaro sąlygas veikti Šilutės jaunimo centro tarybai;

25.11. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, savivaldybių institucijų sprendimais ir pareigybių aprašymu.

26. Centro direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja kitas Centro darbuotojas. Centro darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.

VII SKYRIUS

CENTRO SAVIVALDA

27. Centro taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, kuri atstovauja Centrą lankančiam jaunimui, jų tėvams (globėjams), darbuotojams, socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

28.  Tarybą sudaro 5 nariai.

29. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai pirmame posėdyje slaptu balsavimu. Centro direktorius negali būti tarybos pirmininku.

30.  Taryba renkama dvejiems metams.

31. Taryba renkama delegavimo principu, siūlant centrą lankančio jaunimo, tėvų, darbuotojų, socialinių partnerių ir vietos bendruomenės atstovus.

32. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir Centro direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu, posėdžiai yra protokoluojami.

33. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę iš direktoriaus gauti informaciją apie institucijos veiklą.

34. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.

35. Tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Centro direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

36.  Taryba:

36.1. teikia siūlymų dėl Centro veiklos perspektyvų, strategijos, pagrindinių darbo krypčių, aprobuoja metinį veiklos planą, analizuoja jo įgyvendinimą, pakeitimus ir papildymus;

36.2. teikia siūlymų dėl Centro nuostatų pakeitimų ir papildymų, nustatant Centro struktūrą, tvirtinant darbo tvarkos taisykles;

36.3. išklauso Centro veiklos ataskaitą;

36.4.  teikia siūlymų dėl veiklos tobulinimo, Centro strategijos ir veiksmų plano;

36.5. teikia siūlymus dėl Centro vadovų atestacijos;

36.6. sprendžia kitus svarbiausius Centro veiklos klausimus.

VIII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

37. Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro  direktorius.

38. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

CENTRO  TURTAS, FINANSAVIMAS IR AUDITAS

39. Centro lėšų šaltiniai yra šie:

39.1. Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai;

39.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

40. Centro savininko jam perduotas ir Centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Centro savininkui, o Centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Centro lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

42. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Centro ūkinę, finansinę ir darbo su jaunimu veiklą.

43. Centro buhalterinę apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyrius.

X SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

44. Teisę siūlyti Centro savininko teise ir pareigas įgyvendinančiais institucijai keisti ar pildyti Centro nuostatus turi Centro direktorius.

45. Centro nuostatai keičiami, pildomi direktoriaus, tarybos ar steigėjo iniciatyva, Centro tarybai pritarus.

XI SKYRIUS

REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

46. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Centras negali būti pertvarkomas į kitos formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

XII SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

48. Vieši pranešimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt ir centro interneto svetainėje.

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Jeigu šie nuostatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis, įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.